Bình Thuận quy định về thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp

Ngọc Khánh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Quy định số 1103-QĐ/TU về việc thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Căn cứ Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 98 của Chính phủ và các quy định khác của các bộ, ngành Trung ương, ngày 14/4/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Quy định số 1103-QĐ/TU về việc thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, về phân cấp quản lý: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trực tiếp thành lập, lãnh đạo, quản lý các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn kết nạp đảng viên, vận động chủ doanh nghiệp thành lập chức Đảng trong các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh; doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trên địa bàn Phan Thiết.

Các huyện, thị, thành ủy trực tiếp lãnh đạo việc thành lập, quản lý các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn (ngoài phần quản lý của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp). Các xã, phường, thị trấn trực tiếp phát hiện bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên và thành lập các chi bộ đảng theo sự phân công, phân cấp của Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và các hợp tác xã trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp thực hiện công tác phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức đoàn thể theo phân cấp quản lý (các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quản lý). Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thị, thành phố thực hiện công tác phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp theo địa bàn (hoặc ngành nghề) được đoàn thể cấp trên phân công phụ trách, phù hợp với phân cấp quản lý của cấp ủy đảng như nêu trên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet