Bộ Công an thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Hiếu Quỳnh (CAND)

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 25, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: sau 2 năm tổ chức thực hiện Chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát hợp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, cũng như yêu cầu cấp bách trước mắt, lâu dài; tự nhìn nhận, soi xét, thấy rõ và sâu sắc hơn những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan để sửa chữa, khắc phục; chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống; tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. 

Về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CATW đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng và đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đạt được những kết quả tích cực, góp phần nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện quy chế, quy trình công tác và quản lý cán bộ, đảng viên để kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong đơn vị. Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong công tác xây dựng Đảng nên chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này, còn xuất hiện tư tưởng "khoán trắng" cho các cơ quan chức năng. Trong khi đó, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; trình độ, năng lực của một số ít cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ủy ban Kiểm tra với các đơn vị liên quan còn một số bất cập...Đây là những vấn đề cần được các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ tới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá các nội dung: Phòng ngừa suy thoái tư tưởng chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở một số bộ phận, lĩnh vực, nhất là các biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, bệnh thành tích... cần được phân tích, làm rõ ở bộ phận, lĩnh vực nào, tính chất, mức độ, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; Đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể với cá nhân phụ trách cấp ủy, đơn vị, nhất là việc tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Sau 2 năm tổ chức thực hiện Chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, cũng như yêu cầu cấp bách trước mắt, lâu dài; tự nhìn nhận, soi xét, thấy rõ và sâu sắc hơn những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan để sửa chữa, khắc phục; chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống; tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng bộ và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới,  đề nghị các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hội nghị thật sự có chất lượng, hiệu quả...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet