Bộ Giao thông vận tải: Đảng ủy VEC học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

PV

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng giúp các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ VEC nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ XII, BCH Trung ương Đảng thông qua.

Sáng 27/6/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng) và Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã tới dự và truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT; Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VEC; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ VEC, đảng viên của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy VEC.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VEC cho biết, thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VEC lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, VEC đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết của Đại hội các cấp. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nhi, mục đích xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, giương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhi yêu cầu các cấp ủy trực thuộc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết phải gắn việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo khác của Trung ương và cấp ủy cấp trên; thường xuyên đôn đốc kiểm ta, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng hiệu quả.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã truyền đạt những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, nêu bật những thành tựu mà Đảng và Nhà nước ta đã đạt được trong thời gian qua cũng như thẳng thắn nêu lên những hạn chế, khuyết điểm. Theo PGS.TS Thông, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng giúp các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ VEC nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ XII, BCH Trung ương Đảng thông qua.

Đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VEC yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương. Trong đó cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII.

Cùng với đó, theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời, công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Việt yêu cầu kết thúc Hội nghị, toàn thể đồng chí tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng hôm nay sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch cá nhân phải thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet