Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt và triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

H.D

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo mỗi cán bộ đảng viên, nhất là các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 12/3/2016 của Bộ Chính trị và căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 26/4/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng, ngày 12/8/2016, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Mai Ngọc Bích -Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí chuyên trách công tác Đảng cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan.

Đồng chí Mai Ngọc Bích - Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh quan trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong toàn thể nhân dân. Đồng thời, đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng, tăng cường xây dựng Đảng, chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng.
Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo mỗi cán bộ đảng viên, nhất là các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện, qua đó vận dụng, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết vào tình hình cụ thể của các đơn vị, biến các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực, thành phong trào hành động trong thực tiễn. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu chương trình học tập và hành động tại đơn vị đạt kết quả tốt.
Hội nghị được nghe đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đại hội XII đã thông qua 6 nhóm vấn đề chính: Đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua và mục tiêu thời gian tới; Những định hướng lớn phát triển kinh tế - xã hội; Quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới và trong nước, Đại hội XII đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020 gồm: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; Cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế; Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; Tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm chắc cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, từ đó vận dụng vào việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet