Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

PV

Đây được coi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên.

Ban sự Đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được tổ chức triển khai thiết thực, hiệu quả và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.
Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên; Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp phần quan trọng tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đảng; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Để thực sự đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác của Bộ Tài chính, Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị làm tốt công phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Tài chính nội dung của Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Quyết định số 704/QĐ-BTC, ngày 07/4/2016 của Bộ Tài chính về Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế tài chính; huy động, phân phối, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng theo các yêu cầu và định hướng phát triển kinh tế xã hội đất nước; Từng bước cơ cấu lại NSNN, tiếp tục ưu tiên đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính, đảm bảo an toàn nợ công, đồng thời cũng đề ra 3 yêu cầu của Chương trình hành động: Thể hiện đầy đủ, rõ ràng các định hướng về tài chính – ngân sách nhà nước của Nghị quyết và văn kiện Đại hội Đại biểu XII của Đảng vào các nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong giai đoạn 2016-2020; Kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành các cơ chế, chính sách tài chính- ngân sách trong từng lĩnh vực và giai đoạn cụ thể; Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, nâng cao chất lượng, năng lực và phẩm chất của đội ngũ, cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Để đạt được mục tiêu và yêu cầu trên, trước đó ngày 22/4/2016, Ban Cán sự đảng đã phối hợp với Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Bộ trưởng đã xác định toàn ngành cần tập trung hoàn thành tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể để thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2016 - 2020
Qua đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ Tài chính đều đã nhận thức đúng đắn về thành tựu đổi mới của đất nước và ngành Tài chính trong 30 năm qua và con đường phát triển trong thời gian tới; từ đó thêm tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet