Bộ tài chính thực hiện NQTƯ 5 Khóa XII: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường!

H.Yến

Bên cạnh những giải pháp như: Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chú trọng công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, Đảng ủy Bộ Tài chính còn có các giải pháp thực hiện NQTU5 khóa XII...

Chương trình hành động số 556-CTr/ĐU của Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi phát triển khu vực kinh tế tư nhân làm động lực phát triển kinh tế. Hoàn thiện thể chế về cổ phần hóa, định giá DNNN; Hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy các chủ thể kinh tế hoạt động có hiệu quả hơn; Hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Hoàn thiện thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu chính phủ...), đảm bảo tuân thủ quy luật của kinh tế thị trường cũng như đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước…

Nghiên cứu, xây dựng thể chế vượt trội cho những lĩnh vực kinh tế động lực, khu hành chính - kinh tế đặc biệt để thực hiện tốt vai trò đầu tàu, thúc đẩy phát triển KT-XH. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, thể chế hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi ba Nghị quyết về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN"…

Thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, hiện đại hóa

Tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh, tuyên tuyền về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết; Tổ chức các diễn đàn cung cấp kiến thức, cập nhật thông tin giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thực hiện tốt chức năng quản lý, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dịch vụ thông tin phục vụ và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ DN.

Tiếp tục hoàn thiện các trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho DN nghiên cứu, tìm hiểu và phản ánh về thông tin cho cơ quan quản lý. Tham gia phản biện trên phương diện khoa học, công nghệ, hoạch định chiến lược và cơ chế, chính sách trong xây dựng, quản lý nền kinh tế thị trường định hướng XHCN...

Đổi mới quy trình, phương thức ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy và cơ quan tham mưu của Đảng theo hướng giảm số đầu văn bản; Xây dựng cơ sở dữ liệu của Đảng theo hướng tập trung, thống nhất. Phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành quy chế, quy định xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thế cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, lấy đó làm căn cứ xếp hạng thi đua, phân loại cán bộ, công chức đôi với các tập thể, cá nhân hằng năm. Tập trung rà soát, đồng thời có kiến nghị với lãnh đạo cơ quan, đơn vị sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các quy định về công tác tổ chức cán bộ cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn…

Đổi mới quy trình, thủ tục, phương thức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

Theo đó, thực hiện vai trò giám sát của báo chí đối với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy hoạt động của DNNN và kinh tế tư nhân. Chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá quan điểm, đường lối của Đảng ta về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Tích cực phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý DNNN.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đổi mới quy trình, thủ tục, phương thức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đảm bảo tính chặt chẽ, đồng nhất giữa quy định của Đảng và hệ thống phát luật của Nhà nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet