Bộ Tài chính tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Hải Yến

Sáng nay (21/7), Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Đảng ủy Bộ Tài chính xác định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, là nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đề nghị Hội nghị cần tập trung, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, chủ động xây dựng cho mình phương pháp truyền đạt nghị quyết một cách hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể ở đảng bộ, đơn vị mình.

Tại hội nghị, ông Đỗ Đình Hoằng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ông Đỗ Đình Hoằng nhấn mạnh: Những nội dung cơ bản của các Nghị quyết này là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đề ra về phát triển kinh tế xã hội. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề đường lối về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

“Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ”. Đồng chí Đỗ Đình Hoằng khẳng định.

Bên cạnh đó, các Nghị quyết này sẽ giúp doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong quần chúng nhân dân....

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết: Ngay sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ ban hành Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc, các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động của cấp ủy cấp mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, để góp phần đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet