Bộ trưởng Bộ Y tế: Siết chặt quản lý chất thải trong bệnh viện

Ngô Huyền

Ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ra chỉ thị yêu cầu tăng cường tiến hành thanh, kiểm tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế.

Vẫn có tình trạng rác thải y tế lọt ra ngoài

Bộ trưởng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp liên ngành, tiến hành thanh, kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện.

Chỉ thị này được phát đi dựa trên thực tế, thời gian gần đây qua thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã phát hiện một số bệnh viện chưa làm tốt công tác quản lý chất thải y tế, còn có hiện tượng để chất thải y tế lọt ra bên ngoài.

Vì thế, Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tiếp tục tăng cường công tác tham mưu UBND tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo các Bộ, ngành ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho các bệnh viện trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bộ Y tế cũng đề nghị giám đốc các bệnh viện, tăng cường công tác quản lý chất thải y tế của bệnh viện theo đúng các quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải rắn y tế, không để tình trạng lọt chất thải rắn y tế nguy hại ra ngoài. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định hiện hành về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.

“Giám đốc các bệnh viện phải có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải rắn (nếu có). Định kỳ kiểm tra giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý chất thải của bệnh viện; đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý để kịp thời khắc phục những sự cố của hệ thống xử lý; báo cáo cơ quan quản lý về môi trường theo quy định.

Cụ thể, nếu nước thải y tế sau xử lý không đảm bảo theo QCVN 28:2010/BTNMT hoặc khí thải lò đốt chất thải rắn y tế của bệnh viện (nếu có) không đảm bảo theo QCVN 02:2012/BTNMT, bệnh viện phải có kế hoạch khắc phục phù hợp để đảm bảo nước thải sau xử lý, khí thải của lò đốt đạt quy chuẩn theo quy định.

Trong trường hợp không tự xử lý chất thải y tế, bệnh viện phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp để thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật”- chỉ thị của Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị giao trách nhiệm chính về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường của bệnh viện cho một khoa, phòng cụ thể. Bổ nhiệm một cán bộ phụ trách về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường để giúp Giám đốc bệnh viện về công tác này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet