Bộ TT&TT phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Bình Minh

Phổ biến nhanh những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đặc biệt lưu ý về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng kỹ thuật số) và yêu cầu ngành TT&TT phải đi đầu trong cuộc cách mạng này.

Chiều 27/10/2016, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để cán bộ, Đảng viên của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã phổ biến tới hàng trăm cán bộ, Đảng viên của Bộ TT&TT 4 nội dung lớn tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ ngày 9 – 14/10/2016).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.

Nội dung thứ nhất là xung quanh Đề án “Tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. 

Đề án này có tính cấp thiết dù Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng vẫn đang được triển khai. Lý do bởi đã và đang có những diễn biến phức tạp làm giảm niềm tin của người dân với Đảng; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch với những âm mưu diễn biến hòa bình ngày càng xảo quyệt hơn; mặt trái của kinh tế thị trường dẫn tới sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống của một số cán bộ, Đảng viên... Những yếu tố này đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng, sự an nguy của chế độ.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ rõ 15 biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, lối sống, và 8 biểu hiện của việc tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết.

Nội dung thứ hai là tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

“2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi cũng đã xuất hiện nhiều khó khăn”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói, đồng thời nêu rõ một số khó khăn như: Tình hình Biển Đông diễn biến rất phức tạp, nhất là sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đối với vụ kiện của Philippines (hiện Trung Quốc đang tăng cường mạnh lực lượng ở Biển Đông); Nhiều vấn đề về biến đổi khí hậu, thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân...

Dù có rất nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội hiện nay cũng đã có nhiều dấu hiệu tích cực như: Lạm phát được kiểm soát khoảng 4%, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tăng trưởng kinh tế đạt khá, quý sau cao hơn quý trước... Khó nhất hiện nay là tăng trưởng kinh tế cả năm có thể đạt thấp hơn kế hoạch đề ra, dự báo chỉ đạt 6,3 – 6,5%, trong khi kế hoạch đề ra là 6,7%.

Hàng trăm cán bộ, Đảng viên của Bộ TT&TT đã được nghe phổ biến nhanh về nội dung Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Nội dung thứ ba, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

“Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ rõ 5 thành tựu quan trọng về hội nhập, trong đó đáng chú ý là củng cố niềm tin của người dân vào công cuộc đổi mới và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, yếu kém như chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa hội nhập và cải cách, nhiều thủ tục đầu tư còn rườm rà...”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Nhìn về những cơ hội của hội nhập trong 5 – 10 năm tới, đáng chú ý là các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận tới hơn 80% thị trường thế giới với thuế suất 0%, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó dần thoát khỏi cảnh chủ yếu “lắp ráp”, góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Cùng với cơ hội sẽ là khá nhiều thách thức như sức ép cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, nhiều ngành, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, thậm chí sẽ phá sản; lao động di cư tự do sẽ tác động lớn đến vấn đề an ninh.

Và nội dung thứ tư là một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Một trong những hạn chế hiện nay là mô hình tăng trưởng tại Việt Nam chậm được đổi mới, tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng đầu tư, sử dụng lao động, trong khi các nước tiên tiến thường dựa vào năng suất lao động, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu.

“Tốc độ tăng trưởng của ta có xu hướng chậm lại. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Trong số các nguyên nhân thì tổ chức thực hiện là khâu yếu nhất. Có những việc không có ai làm hoặc làm không đồng bộ”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định.

Phổ biến lại những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đặc biệt lưu ý một vấn đề đã được Hội nghị này tập trung thảo luận, đó là Báo cáo chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – một số đặc trưng và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

“Ngành TT&TT phải đi đầu trong cuộc cách mạng này. Khi có Nghị quyết về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngành TT&TT phải chủ động tích cực triển khai các nội dung liên quan”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet