Bộ TTTT quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII

Bình Minh

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...

Nghị quyết đặc biệt quan trọng về xây dựng Đảng

Chiều 27/12/2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bộ TTTT quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII - ảnh 1
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn đã quán triệt, phân tích rõ những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII).

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: “Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 04 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Người đứng đầu Bộ TT&TT cũng đã nêu rõ 3 lý do ban hành Nghị quyết này, trong bối cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 khóa XI cũng đã ban hành Nghị quyết về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bộ TTTT quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII - ảnh 2
Toàn cảnh hội nghị.

Lý do thứ hai là yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới, khó và phức tạp đặt ra, đòi hỏi Đảng phải nghiên cứu, giải quyết thấu đáo cả về lý luận và thực tiễn. Các vấn đề như sự cạnh tranh gay gắt, mặt trái của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet tác động mạnh mẽ, thường xuyên, nhiều chiều đến tâm tư, tình cảm, nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, để tạo điều kiện, nhân tố chống phá ngay từ bên trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, thực hiện một cách tinh vi, nguy hiểm, quyết liệt. Vì vậy, phải chủ động khắc phục tiêu cực của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của thế lực chống phá thù địch, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa bên trong nội bộ.

Lý do thứ ba phải ban hành Nghị quyết TƯ 4 là phải thường xuyên tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đa số nhân dân vẫn tin vào Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, đặc biệt kỳ vọng vào nhiệm kỳ XII, với sự quyết tâm của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ có những bước chuyển biến tích cực, đột phá.

Quán triệt tới từng đảng viên của Bộ TT&TT

Tại hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã phân tích sâu về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII như: Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng; Những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị; Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp...

Bộ TTTT quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII - ảnh 3
Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ TT&TT.

Tại đây, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cũng trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Bộ TT&TT.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT đã đề nghị các cấp ủy Đảng, các Đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và những chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT để thực hiện tốt trong thực tiễn công tác.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet