Bộ TT&TT tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

N.K

Ngày 17/5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban khành Kế hoạch số 1563/KH-BTTTT về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức ngành Thông tin và Truyền thông nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có phẩm chất, năng lực và trình độ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Theo Kế hoạch, việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm các nội dung chính sau:

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Nghiên cứu, lồng ghép các nội dung kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các buổi tập huấn, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề.  

- Tổ chức cung cấp thông tin, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên chuyên viết về pháp luật của các cơ quan báo chí, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm giải pháp tại Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 bao gồm: Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; Hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng môi trường kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet