Bộ TT&TT tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Bình Minh

Chiều 4/10, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, nhận thức của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về tất cả các khâu trong công tác quản lý cán bộ đã được nâng lên và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Do vậy, đội ngũ cán bộ của Bộ TT&TT đã có sự trưởng thành về nhiều mặt; số lượng và chất lượng đã tăng hơn trước; từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa và nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác cán bộ tại Bộ TT&TT luôn được thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Nhiều chủ trương, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, hướng dẫn để thực hiện, đạt nhiều chuyển biến tích cực và có hiệu quả trong thực tiễn, cụ thể.

Kết quả công tác trên đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy ngành TT&TT phát triển, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Toàn cảnh hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Cán sự Đảng cần quan tâm khắc phục những hạn chế sau: Việc cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ quy hoạch trong từng lĩnh vực còn chậm; Công tác luân chuyển cán bộ tuy được chú trọng triển khai song kết quả chưa thật rõ nét; Chất lượng đội ngũ cán bộ có mặt còn chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển nhanh trong kỷ nguyên số hóa; Nhiều cơ quan, đơn vị thiếu hụt cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh; Chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc của cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ.

Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác cán bộ, trên cơ sở thực hiện đồng bộ các nghị quyết và nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ với đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, Đảng viên, sớm xây dựng chiến lược tiến cử, trọng dụng nhân tài;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, phát hiện và xử lý kịp thời những Đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức Đảng yếu kém để làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn xây dựng tổ chức cơ sở Đảng với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở...

Để đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về công tác cán bộ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Nội vụ sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã tập trung nhận định, đánh giá nguyên nhân thành công, hạn chế, khuyết điểm, và giải pháp trong thời gian tới cho việc triển khai hiệu quả công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần đổi mới quyết liệt hơn nữa công tác cán bộ, Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam Võ Đăng Thiên bày tỏ hy vọng nhân đợt tổng kết này, Trung ương sẽ có chủ trương mới, đổi mới công tác cán bộ để xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet