Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch HCM thông báo kết quả Đại hội XII

BTV (dẫn đăng)

Theo trang tin BQL Lăng Chủ tịch HCM, ngày 28/1, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Tư lệnh báo cáo tại Hội nghị

Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Lập, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Tư lệnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, cán bộ trung, cao cấp, cấp ủy và cán bộ chính trị trong toàn Bộ Tư lệnh.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Tư lệnh, đại biểu dự Đại hội XII của Đảng trực tiếp giới thiệu về quá trình chuẩn bị các văn kiện và công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nội dung chính của các văn kiện; kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra.

Đại hội XII đã tập trung cao nhất trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Có 26 triệu lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần xây dựng và hoàn thiện các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tại Đại hội lần này, với hơn 30 ý kiến tham luận tại Đại hội và 668 ý kiến phát biểu tại các đoàn, các đại biểu tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào việc hoạch định đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet