Bộ VHTTDL: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

P.V

Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 2244/QĐ-BVHTTDL ngày 27/6/2016 ban hành Chương trình hành động của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng .

 Mục tiêu chung của Chương trình hành động là quán triệt đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng đã được xác định tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch.
Trọng tâm của Chương trình hành động là các nhiệm vụ và giải pháp được xây dựng cụ thể đối với từng lĩnh vực. Về Văn hóa, Gia đình, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, của ngành. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá; Xây dựng con người, lối sống văn hoá, gia đình văn hóa, đời sống văn hoá và môi trường văn hoá; Xây dựng văn hóa vùng đồng bào DTTS và miền núi; Phát triển văn học, nghệ thuật; Hoàn thiện thể chế và hệ thống thiết chế văn hoá; Hoạt động thư viện và văn hóa đọc; Giao lưu và hội nhập văn hoá; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Về Thể dục, Thể thao, các nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 và các Chiến lược, quy hoạch phát triển TDTT đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện thể chế về TDTT đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào TDTT cho mọi người, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Phát triển thể thao thành tích cao, từng bước theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo vận động viên; Phấn đấu là một trong 3 nước có thành tích thể thao dẫn đầu SEA Games, từng bước tiếp cận thành tích của châu Á và thế giới ở một số nội dung Olympic, ASIAD mà Việt Nam có thế mạnh. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện viên TDTT; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN về TDTT; Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TDTT; Phát huy vai trò của Ủy ban Olympic Việt Nam và các Liên đoàn thể thao quốc gia.
Về Du lịch, các nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về du lịch và triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển du lịch; Hoạt động lữ hành; Hoạt động lưu trú du lịch; Xúc tiến, quảng bá du lịch.
Chương trình hành động cũng xây dựng hệ thống giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực. Trong đó, nhấn mạnh các giải pháp về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các đơn vị trong ngành, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho việc thực thi các hoạt động bảo đảm đúng pháp luật. Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn cũng được xác định là giải pháp căn bản, cùng với những yêu cầu về tăng cường hợp tác quốc tế…
Về tổ chức thực hiện, Chương trình hành động nhấn mạnh, trên cơ sở những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch 5 năm 2016-2021, cụ thể hoá bằng các nhiệm vụ cụ thể. Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, chính sách, chương trình, đề án, văn bản pháp quy theo phân công của Bộ trưởng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet