Bội chi ngân sách gần 155 nghìn tỷ đồng

Diệu Thùy

Tính từ đầu năm đến ngày 15/11, Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 807 nghìn tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán năm. Trong khi đó tổng chi ngân sách ước đạt 961,9 nghìn tỷ. Như vậy ước tính bội chi ngân sách đã lên tới 155 nghìn tỷ đồng.

Tổng Cục Thống kê cho biết, tính từ đầu năm đến giữa tháng 11, Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 807 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 598,4 nghìn tỷ đồng, bằng 93,7%; thu từ dầu thô 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 145,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%.

Chi Ngân sách Nhà nước cho chi trả nợ và viện trợ chiếm 132,9 nghìn tỷ đồng

Trong thu nội địa, một số khoản thu vượt dự toán năm như: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 21,1 nghìn tỷ đồng, bằng 163,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất 49,2 nghìn tỷ đồng, bằng 126,1%; lệ phí trước bạ 18,8 nghìn tỷ đồng, bằng 121,9%.

Một số khoản thu đạt khá như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 49,6 nghìn tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước ước tính đạt 110,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8%.

Riêng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 118 nghìn tỷ đồng, bằng 82,9%dự toán năm; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 185,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11 ước tính đạt 961,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,9% dự toán năm.

Trong đó khoản chi lớn nhất là chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước tính đạt 676,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,2%.

Chi đầu tư phát triển 143,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 139,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2%);

Và cuối cùng là chi trả nợ và viện trợ 132,9 nghìn tỷ đồng, bằng 88,6%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet