Bốn vấn đề trọng tâm của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ 2015-2020.

A.N - PV

Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực KTXH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ khẳng định: Vĩnh Long là tỉnh giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, là vùng đất địa linh, nhân kiệt nổi tiếng, quê hương của nhiều nhân vật lịch sử, của những nhà lãnh đạo, nhà khoa học lớn như: Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa... Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình thế giới và trong nước; là một tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp, xuất phát điểm còn thấp, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Cơ bản tán thành những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh 4 vấn đề trọng tâm của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ mới là:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu, giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện tốt hơn nữa 3 khâu đột phá chiến lược. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, giảm dần tỉ trọng nông- lâm- ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững. Chú trọng phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm.

Nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu một số mặt hàng nông sản. Phát triển du lịch gắn với phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ.

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch và quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả. Tập trung xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo vệ môi trường; chú trọng quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị.

Đổi mới hoạt động các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp và các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần chủ động, có giải pháp, cách làm năng động, sáng tạo nhằm thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới; gắn với giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là nông dân.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tăng tỷ trọng công nghiệp trong GRDP; triển khai thực hiện có hiệu quả các khu công nghiệp hiện có; phát triển công nghiệp chế biến những nông sản mà tỉnh có lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ, thu hút nhiều lao động từ khu vực nông nghiệp; củng cố phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các làng nghề mới gắn với xây dựng các mô hình kinh tế gia đình kết hợp với du lịch miệt vườn ở các xã cù lao và khu di tích lịch sử; kết hợp với mạng du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút đầu tư; huy động mọi nguồn lực để tập trung phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, làm cơ sở để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tỉnh cần huy động các nguồn lực từ xã hội để tạo bước chuyển mạnh mẽ về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo và đồng bào dân tộc Khmer.
Phát huy nguồn nhân lực dồi dào ở địa phương, đặc biệt quan tâm đào tạo nghề, đào tạo lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động cho lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo động lực cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; coi trọng phát triển Đảng; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đoàn kết thống nhất nội bộ.

Xây dựng các cơ quan Nhà nước vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet