CA Hà Tĩnh triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng XII

Thanh Ngà

Ngày 26/7/2016 Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong 2 ngày (26 – 27/7), các đại biểu được nghe trình bày những chuyên đề trọng tâm gồm: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tổng kết Chỉ thị 03, triển khai Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại tổ về những điểm mới, cũng như thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là để xuất các biện pháp thực hiện ngành, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động của tập thể. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần  được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động cách mạng trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy; tập trung xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương làm giảm vi phạm kỷ luật.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet