Cà Mau: 3/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Khánh Ngọc

Sau 4 năm thực hiện Chương trình đến cuối năm 2014 có: 3/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 10,9 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí.
Công tác xây dựng giao thông nông thôn tại Cà Mau,

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đây là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để phát triển nông nghiệp, nông thôn; tránh tư tưởng nóng vội hoặc bàng quan, ngại khó.

Cà Mau đã xác định quan điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà gắn với đặc trung của tỉnh, quan điểm chủ thể chính xây dựng nông thôn mới là cộng đồng dân cư ở khu vực nông thôn. Xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo phương châm phát huy nội lực của hộ nông dân và cộng đồng dân cư; các công việc phải công khai cho dân biết, do dân bàn bạc, quyết định, thực hiện và hưởng thụ. Nhà nước đóng vai trò định hướng và hỗ trợ; đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng.

Xây dựng nông thôn mới được thực hiện ở tất cả các xã trong tỉnh, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các tiêu chí có tính chất chi phối và triển khai thực hiện trước những tiêu chí có điều kiện thuận lợi.

Bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới dựa theo các văn bản của chính phủ và văn bản hướng dẫn ciủa địa phương, cụ thể ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới gồm 19 tiêu chí (được sửa 5 tiêu chí tại Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới). Bộ tiêu chí làm căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.

Thực tế tại tỉnh Cà Mau, ngày 16/3/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Cà Mau (đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành lại Bộ Tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Cà Mau tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 thay thế cho Quyết định số 393/QĐ-UBND. Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Cà Mau ban hành tại quyết định số 2025/QĐ-UBND gồm 19 tiêu chí, 49 nội dung). Đồng thời trên cơ sở Quyết định số 2025/QĐ-UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2014 ban hành Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm các tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet