Các địa phương tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

S.H (Tổng hợp)

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Từ đó, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của các tập thể và cá nhân để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. 

Bình Định: Ngày 7/6/2016, tại thành phố Quy Nhơn, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo chủ chốt của các Đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". 

Tỉnh ủy Bình Định đã xây dựng 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đó là, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống; phát triển nông thôn tỉnh Bình Định; phát triển du lịch Bình Định; phát triển nguồn nhân lực tỉnh; cải cách hành chính tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ và phát triển khoa học – công nghệ tỉnh trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, sau hội nghị này, lãnh đạo các cấp sẽ viết bản thu hoạch, từ những nội dung nghiên cứu, liên hệ thực tiễn đến công tác của ngành, địa phương và có những đề xuất, kiến nghị, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh sớm đi vào cuộc sống. 

Lâm Đồng: Sáng ngày 7/6/2016, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Hội nghị được trực tuyến tới các điểm cầu các huyện, thành trong tỉnh và đơn vị Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, sự nghiệp đổi mới đất nước, địa phương đã trải qua 30 năm đạt nhiều thành tựu to lớn. Đại hội đã thông qua các văn kiện rất quan trọng, hoàn thiện thêm một bước trong việc hoạch định hệ thống các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước, địa phương tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thành công của Đại hội đã tạo luồng sinh khí mới, phấn khởi, cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Hội nghị có tính chất đặc biệt nhằm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà để quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu 3 chuyên đề gồm: Những nội dung cốt lõi và mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu cũng nghiên cứu, góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Hội nghị diễn ra trong vòng hai ngày 7 và 8/6.

Bắc Giang: Tỉnh ủy Bắc Giang đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10 - 11%/năm; Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 230 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 90%; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Khách du lịch đến tỉnh năm 2020 đạt trên 1 triệu lượt người... 

Để đạt mục tiêu trên, Bắc Giang đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy các tiềm năng, lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư; Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, bảo đảm các tiêu chuẩn theo yêu cầu xuất khẩu; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển du lịch; Tập trung phát triển hạ tầng đô thị, hoàn thành quy hoạch, xây dựng trung tâm Logistics tại thành phố Bắc Giang, đầu tư Quốc lộ 17...; Xây dựng con người Bắc Giang phát triển toàn diện về thể lực, trí lực, có nhân cách, lối sống cao đẹp; đẩy mạnh công tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh tới bạn bè trong nước, quốc tế. Cùng với phát triển KTXH, từ nay đến năm 2020 Bắc Giang tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng Đảng. 

Tỉnh ủy Bắc Giang xác định, quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật kịp thời những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm kết quả thực chất. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet