Các địa phương tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

BT (Tổng hợp)

Lạng Sơn, Điện Biên: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Lạng Sơn: Trong hai ngày 09 và 10/6/2016, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các thời kỳ; Lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị đã được học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2011 - 2015 và  phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH của tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI... 

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyến biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. 

Sau Hội nghị học tập, quán triệt ở cấp tỉnh; các đảng bộ trực thuộc tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI theo kế hoạch; các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua sôi nổi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác tuyên truyền sẽ được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng... Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực, thúc đẩy quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Điện Biên: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho hội viên Hội Nhà báo, Hội văn học - Nghệ thuật

Ngày 7/6/2016,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho trên 150 đại biểu là hội viên Hội Nhà Báo, Hội Văn học  - Nghệ thuật tỉnh, giảng viên lý luận chính trị trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các trường Cao đẳng trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 – 2020;: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Điện Biên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình, Hội Nhà Báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, phát hình, tin, bài phản ánh quá trình triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết. Trường Chính trị tỉnh, các trường Cao đẳng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy, học tập trong các nhà trường.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet