Các doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hoạt động ra sao sau cổ phần hóa?

Hiền Anh

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng số vốn điều lệ của các doanh nghiệp do Bộ quản lý đã cổ phần hóa là 2.762 tỷ đồng, tăng 62,77% so với năm 2011, trong đó vốn đầu tư của nhà nước là 1.720 tỷ đồng, chiếm 80,1% vốn chủ sở hữu.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2014 của các doanh nghiệp này là 3.297,9 tỷ đồng, đạt 94,82% so với kế hoạch, bằng 368,89% so với năm 2011, trong đó doanh thu thực hiện do các công ty cổ phần mà nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ là 2.910.448 triệu đồng, chiếm 84,95% tổng doanh thu của các doanh nghiệp cổ phần hóa.

Lợi nhuận thực hiện năm 2014 là 184,2 triệu đồng, đạt 112,17% so với kế hoạch, bằng 377% so với năm 2011, trong đó lợi nhuận do các công ty cổ phần mà Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ là 166,891 triệu đồng, chiếm 87,3% tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp cổ phần hóa.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet