Các xã thuộc huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TƯ khóa 12

Sỹ Đồng

Từ ngày 28 đến ngày 30/8, Đảng bộ các xã Bình Định Bắc, Bình Triều, Bình Phục, Bình An thuộc H.Thăng Bình (Quảng Nam) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Theo đó, các Đảng bộ các xã Bình Định Bắc, Bình, Bình Phục, Bình An thuộc Huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo nội dung tập theo 3 nội dung của Nghị quyết gồm:

Nghị quyết số 10- NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Nghị quyết số 12- NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đồng thời thông qua dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết và nhận được rất nhiều ý kiến góp ý để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị

Qua buổi học nhằm giúp cho Đảng viên, cán bộ, công chức, từ xã đến thôn nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các chỉ tiêu, giải pháp nêu trong văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị Quyết của Đảng vào cuộc sống; vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện tại hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet