Cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế

H.Yến

Bộ Tài chính đã quyết định ban hành kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016 - 2020. Đây là kế hoạch nhằm thực hiện chiến lược hải quan đến năm 2020 theo Quyết định của Chính phủ.

Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 là kế hoạch 5 năm tiếp theo nhằm thực hiện Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 theo Quyết định 448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, ngành Hải quan sẽ tâp trung vào 3 mục đích chiến lược trong 5 năm tới như: Tạo thuận lợi và kiểm soát trong thực hiện quản lý hải quan đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhằm thúc đẩy an ninh và tạo thuận lợi thương mại quốc tế; đảm bảo nguồn thu; bảo vệ an ninh, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan trên cơ sở thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tác với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan trong thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Và mục đích thứ 3 là nâng cao năng lực của cơ quan Hải quan các cấp theo hướng từng bước xây dựng cơ quan Hải quan điện tử dựa trên mô hình kiến trúc bộ, ngành điện tử, để thực hiện yêu cầu của Chính phủ về triển khai Chính phủ điện tử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet