Cán bộ báo chí xuất bản các tỉnh phía Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

PV

Trong hai ngày 6 - 7/6,tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho khoảng 250 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý khối báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tham dự hội nghị có 250 đại biểu là lãnh đạo cấp vụ và tương đương các cơ quan thường trú phía Nam của các cơ quan báo đài; Đại diện Thường trực Thành ủy TP HCM; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách báo chí, xuất bản các tỉnh, thành; Hội Nhà báo 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước. Đại hội XII của Đảng đã tổng kết chặng đường 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm thực hiện phương hướng nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XI; Đã thảo luận thông qua nhiều quyết sách, văn kiện quan trọng định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong những năm sắp tới. 

Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung văn kiện Đại hội XI, các hội nghị Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 cũng như đường lối của Đảng trong những năm trước đây. Văn kiện có nhiều điểm mới thể hiện trình độ phát triển tư duy lí luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu đã được nghiên cứu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.
Hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi, tập trung vào nội dung các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu kinh tế xã hội... đồng thời phân tích sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan lĩnh vực báo chí, xuất bản để lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan báo chí, xuất bản thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet