Cán bộ đảng viên vi phạm, đề nghị phạt nặng gấp 5 – 10 lần

Thành Nam

“Đảng viên ĐCS Việt Nam và cán bộ, công chức mà sai phạm phải trừng trị gấp 5 – 10 lần so quần chúng sai phạm. Không cơ cấu đảng viên vào cán bộ, công chức các cấp để họ chuyên lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Đó là nội dung báo cáo của Ban soạn thảo gửi tới Quốc hội ngày 22/10 sau khi tổng hợp ý kiến của nhân dân góp ý cho hiến pháp sửa đổi.

Theo tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 từ ngày 01/5/2013 đến ngày 30/9/2013, có 462 lượt ý kiến tham gia vào Điều 4.

Cán bộ đảng viên vi phạm, đề nghị phạt nặng gấp 5 – 10 lần - ảnh 1

Trong đó, có 214 ý kiến thể hiện tán thành hoàn toàn với Điều 4, khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; có 17 ý kiến đề nghị không quy định Điều 4 và vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp; số ý kiến còn lại nêu kiến nghị hoặc góp ý chỉnh lý cụ thể về các điều, khoản của Điều 4.

Góp ý dự thảo hiến pháp, các ý kiến trong nhân dân đề nghị cần khẳng định ĐCS Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam, là đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công CNXH đi theo con đường Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu, khách quan, có tính nguyên tắc đồng thời chịu trách nhiệm về các quyết sách lãnh đạo của mình; Đảng lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo trực tiếp lực lượng vũ trang, quân đội nhân dân Việt Nam; quy định nhân dân Việt Nam tuyệt đối tin tưởng tôn vinh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Ý kiến trong nhân dân cho rằng, cách thể hiện Điều 4 là không đúng, Đảng cầm quyền là quan trọng nhất nhưng lại được thể hiện đơn giản. Người dân đề nghị không ghi “đảng cầm quyền” mà chỉ tập trung lãnh đạo Nhà nước về 4 nội dung chính: có đường lối, chính sách xây dựng chế độ XHCN ở nước ta trong từng thời kỳ; có chủ trương xử lý các vấn đề trọng yếu, đột xuất của đất nước; xây dựng nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân; chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà nước các cấp, tiến cử với Nhà nước lựa chọn, bổ nhiệm.

Đối với kiến nghị liên quan đến phương thức lãnh đạo của Đảng, một số ý kiến đề nghị cụ thể hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu rõ phương thức “Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đồng thời đảng sẽ chịu trách nhiệm trước toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước.

Cũng có đề nghị Đảng cần lãnh đạo theo Hiến pháp và pháp luật và chịu sự giám sát của nhân dân. Đảng cần tự chỉnh đốn và tập trung mạnh hơn vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số một hiện nay là bằng mọi cách nhanh chóng chấn hưng đất nước.

Đồng thời cũng cần phải tự nghiêm khắc sửa mình và luôn đổi mới để tiến kịp với tiến trình lịch sử; phải khắc phục yếu điểm, khuyết điểm để giữ vững lòng tin của nhân dân, dũng cảm đối mặt, vượt qua thách thức để vững vàng lãnh đạo đất nước.

Người dân cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam phải trực tiếp lãnh đạo về mọi mặt là xây dựng phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc XHCN; lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối chính quyền các cấp; phải đổi mới nền kinh tế, hoà nhập nhưng không hoà tan, điều hoà kinh tế trong cả nước.

Đối với cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò của mình để xây dựng Tổ quốc, xây dựng Đảng ngày càng mạnh; cần tập trung giải quyết những yếu kém, thiếu sót trong Đảng về năng lực lãnh đạo, đạo đức cán bộ lãnh đạo, quan hệ công tác giữa Đảng với Chính phủ, Quốc hội, các đoàn thể nhân dân.

Cũng có ý kiến đề nghị cần phải nêu rõ hơn trách nhiệm, nhiệm vụ của Đảng, nhất là đối với vấn đề chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, hàng chục ý kiến đưa ra đề nghị đảng phải lấy lại lòng tin trong nhân dân, khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức của một bộ phận Đảng viên, tệ nạn xã hội.

Có đề nghị quy định các tổ chức, thành phần kinh tế của Nhà nước, nơi nào vi phạm Hiến pháp, pháp luật thì người đứng đầu tổ chức Đảng ở nơi ấy phải chịu kỷ luật; đảng viên ĐCS Việt Nam và cán bộ, công chức mà sai phạm phải trừng trị gấp 5,10 lần so quần chúng sai phạm; không cơ cấu đảng viên vào cán bộ, công chức các cấp để họ chuyên lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet