Cần cơ chế phối hợp hoàn thiện để phản bác thông tin xuyên tạc trên mạng

Bình Minh

Theo đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trong công tác phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên các trang mạng, cần có cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin hoàn thiện hơn.

Những ưu điểm, hạn chế của công tác tuyên giáo

Sáng nay, 29/12/2015, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong hoạt động của ngành tuyên giáo trong năm 2015.

Một là, ngành Tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn đất nước và quốc tế, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, đạt kết quả tốt các mặt của công tác tuyên giáo, đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng và kết quả tích cực trong toàn xã hội. 

Công tác tư tưởng, lý luận, công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ được  tổ chức thực hiện tốt. Công tác báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc được triển khai thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả hơn. Nhiều vấn đề lớn của  đất nước, thế giới đã được phản ánh kịp thời, chính xác, sinh động và có định hướng theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các chủ trương, lập trường quan điểm của Việt Nam, các vấn đề trên biển, biên giới, đất liền được thông tin tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của quốc tế.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: B.M

Hai là, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động và tích cực thực hiện chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận về giáo dục - đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa… đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tích cực triển khai, hoàn thành có chất lượng nhiều nội dung quan trọng do Trung ương giao trong quá trình Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới, và xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. 

Đã chủ trì xây dựng  9 đề án, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Tổ chức 43 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học. Tiến hành 23 cuộc khảo sát tình hình tại các bộ, ngành, địa phương. Góp ý hơn 50 đề án, tài liệu, ấn phẩm của các ban, bộ, ngành, địa phương gửi đến xin ý kiến. Trả lời bằng văn bản về những vấn đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu. Nhìn chung, chất lượng các dự án, văn bản đã được nâng lên.

Ba là, ngành Tuyên giáo đã chủ động trong công tác hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc và tích cực triển khai thực hiện. Chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng của đất nước và tình hình khu vực, thế giới. Phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu với các cấp ủy Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; phối hợp hiệu quả với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước, cổ vũ tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Hồng Anh cũng lưu ý: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên giáo trong năm qua cũng bộc lộ những hạn chế cần được khắc phục.

Một là, việc đổi mới phương thức công tác tuyên giáo còn chậm, chưa sát hợp với tình hình mới, hiệu quả chưa cao; công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị một số mặt còn bất cập; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chưa thực sự sắc bén.

Hai là, việc chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế chưa tạo ra chuyển biến rõ nét.

Ba là, công tác thông tin tuyên truyền, thông tin kinh tế, nhất là tuyên truyền về thời cơ và thách thức của đất nước trong hội nhập quốc tế chưa được chú trọng đúng mức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động văn hóa – văn nghệ còn nhiều hạn chế, chưa có những tác phẩm phản ảnh đầy đủ, tương xứng với thành tựu có ý nghĩa lịch sử  của 30 năm đất nước đổi mới, thiếu tính định hướng giá trị đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Bốn là, công tác chỉ đạo báo chí tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn tình trạng một số ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình xa rời tôn chỉ, mục đích, một số cơ quan báo chí chưa quan tâm đầy đủ việc phản ảnh chủ trương, thông tin tích cực về những nhân tố điển hình, còn xảy ra một số vụ việc sai phạm, thông tin sai sự thật, thiếu nhạy bén chính trị trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Năm là, công tác tuyên truyền biển đảo, công tác phân giới cắm mốc đã đạt được những  kết quả có ý nghĩa. Tuy nhiên, nội dung và phương thức tuyên truyền chưa thật sự đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin nhanh chóng. Nhất là công tác thông tin phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên các trang mạng. Cần có cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin hoàn thiện hơn.

Sáu là, nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đề nghị các đồng chí cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm đó, đề ra giải pháp thích hợp để khắc phục và quyết tâm thực hiện một cách có hiệu quả trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: B.M

Bốn nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới, đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý: “Năm 2016, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó khăn, thách thức. Đối với nước ta, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng;  nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống. Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo là rất quan trọng và cũng rất nặng nề”.

Cơ bản nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ mà Báo cáo Tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phát huy ưu điểm, thành tích đạt được, hạn chế khuyết điểm, thiếu sót, chỉ rõ những giải pháp, tích cực thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm tới và những năm tiếp theo. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2016, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.

Thứ hai, làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, các chủ trương và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo bao gồm khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục đào tạo, dạy nghề và một số lĩnh vực xã hội khác. Đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tuyên giáo của Đảng, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước. Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, đặc biệt công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại trên mạng Internet. Đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác báo chí, triển khai có hiệu quả Đề án quy hoạch và phát triển báo chí đến năm 2025. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí cần chủ động nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống, vấn đề, sự kiện để định hướng dư luận xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trong công tác chỉ đạo công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về biển đảo và tuyên truyền về biên giới cắm mốc. Nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài. Hiện đại hóa phương tiện thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ.

Thứ tư, dự thảo văn kiện trình Đại hội XII khẳng định: Đưa việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một hoạt động thường xuyên trong nhiệm kỳ tới. Vì vậy, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách thiết thực, phong phú, sinh động và hiệu quả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet