Cần hàng loạt cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Tuấn Minh

Chiều 11/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng.

Trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, mục tiêu của việc này nhằm xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ, thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm y tế, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước; có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; cơ bản trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020; tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, về cơ chế huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, dự thảo quy định về huy động vốn đầu tư trong nước, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và huy động vốn ODA, vay ưu đãi ngoài nước như:

Tổ chức huy động vốn đầu tư trong nước thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác. Tổng nguồn vốn huy động không vượt quá 100% tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách địa phương (không bao gồm nguồn vốn huy động đầu tư cho các dự án có khả năng hoàn trả vốn, các khoản vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và vốn đầu tư các dự án bổ sung có mục tiêu không ổn định từ ngân sách Trung ương cho ngân sách thành phố (nếu có). Từ năm ngân sách 2017, ngân sách cấp tỉnh của Thành phố được phép bội chi và mức dư nợ vay thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Tuấn Minh)

Ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ nguồn ngân sách Trung ương để tham gia thực hiện các dự án PPP mang tính chất phục vụ cấp vùng trên địa bàn thành phố.

Ưu tiên bố trí đủ vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các dự án mang tính chất khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Ưu tiên huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Thành phố để thực hiện những dự án quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố. Việc bố trí vốn đối ứng trong nước cho các dự án này do ngân sách Thành phố đảm bảo.

Ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện các dự án PPP trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ ODA không hoàn lại đối với các dự  án, chương trình dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về cơ chế tài chính, ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho Thành phố tương ứng 70% số tăng thu so với dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố còn lại (sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước) và 70% số tăng thu so với dự toán các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%. Từ năm 2017, căn cứ mức bổ sung theo quy định nêu trên, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định ổn định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương để đảm bảo nguồn lực cho thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và các dự án mang tính chất khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức, cá nhân khi vay vốn để đầu tư các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn trong phạm vi và khả năng của ngân sách Thành phố.

Về cơ chế phân cấp cho Thành phố về các lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và quản lý đầu tư xây dựng: Được tổ chức lập, thẩm định, xin ý kiến Hội đồng nhân dân Thành phố và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của các Bộ chuyên ngành.

Được chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước), thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật được qui định tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định, được đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố (trừ công trình do Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ và các công trình thuộc dự án do các Bộ quyết định đầu tư).

Được quyết định chuyển quyền sử dụng đất tại những khu vực đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng. Đối với các trường hợp khác để xây dựng nhà ở, Ủy ban nhân dân Thành phố lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi quyết định

Được phê duyệt điều chỉnh đến 10% diện tích khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhưng không quá 30ha so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện…./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet