Cần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

PV

Đóng góp cho Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, Thạc sĩ Vũ Thị Bích Thảo, Viện nghiên cứu Thanh niên (Trung ương Đoàn) cho rằng cần bổ sung thêm một biện pháp.

Nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Theo thạc sĩ Vũ Thị Bích Thảo, Viện nghiên cứu Thanh niên (Trung ương Đoàn), để xây dựng Đảng, cần bổ sung thêm một biện pháp, cách làm nữa là thực hiện nêu gương trong tổ chức Đảng, trong cán bộ đảng viên “cán bộ đảng viên nêu gương cho quần chúng, cấp trên nêu gương cho cấp dưới, Trung ương nêu gương cho địa phương”. 

Về tham nhũng, cần chỉ rõ vấn đề tham nhũng nghiêm trọng nhất ở cấp nào, lộ trình đấu tranh chống tham nhũng trong thời gian tới cần được nêu cụ thể hơn. Phương hướng, nhiệm vụ cần khẳng định “kiên quyết đấu tranh”, đưa ra được các giải pháp hữu hiệu trong công tác phòng chống tham nhũng trong Đảng, chính quyền. 

Về đấu tranh chống tham nhũng cần xác định chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu không chỉ đẩy lùi tham nhũng mà quan trọng hơn là phải củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, củng cố được vai trò lãnh đạo của Đảng. Trọng tâm, then chốt và có tính quyết định hiệu quả chống tham nhũng là công tác cán bộ và chống tham nhũng trong lĩnh vực công tác cán bộ. Ngoài ra các lĩnh vực trọng tâm khác là tài nguyên đất đai, khoáng sản, các lĩnh vực nhạy cảm như giáo dục, y tế, thực thi pháp luật, các doanh nghiệp nhà nước độc quyền. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: TTXVN

Quan trọng là đạo đức của người đảng viên

Trong góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước  lại cho rằng: "Muốn Đảng có sức mạnh thì phải có những con người cầm quyền trong Đảng mạnh".

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước khẳng định : dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đã bám sát yêu cầu của đất nước trong tình hình mới. Nội dung và các chủ đề trong báo cáo chính trị là tương đối đầy đủ.

 

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu IV

Về mặt câu chữ, nội dung dự thảo không có nhiều thay đổi nhưng nội hàm mối quan hệ giữa các vấn đề thì đã có những thay đổi rất ý nghĩa. Trong dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tôi đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề là xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc.

Về vấn đề xây dựng Đảng, nghe thì không khác những năm trước nhưng trong tình hiện nay, việc nhấn mạnh xây dựng Đảng là hoàn toàn chính xác. Như nghị quyết Trung ương 4, Đảng ta trong nhiệm kỳ vừa qua đã có rất nhiều thành công nhưng vẫn còn không ít những tồn tại làm giảm hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng. Đáng lưu ý hơn nữa là vấn đề phẩm chất đạo đức của người đảng viên, lãnh đạo.

Bởi vậy, sau đại hội lần này, phải làm sao để thực hiện văn kiện một cách quyết liệt hơn nữa, tăng cường xây dựng, khắc phục điểm yếu tồn tại. Với vấn đề nổi bật là đạo đức của những người đảng viên, nhất là đảng viên có chức, có quyền còn có vị trí chưa làm tốt vai trò của mình.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng cần khắc phục bằng cách tìm, chọn người cán bộ với đầy đủ các tiêu chí, chuẩn mực giúp tăng cường sức mạnh. Muốn Đảng có sức mạnh thì phải có những con người cầm quyền trong Đảng mạnh.

Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra, vừa qua, có một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên vi phạm đạo đức lối sống. Thì lần này, chúng ta phải kiên quyết chọn lọc đội ngũ cán bộ thật sự có đức có tài, chất lượng cán bộ cao hơn hẳn, bản lĩnh chính trị tốt. Vấn đề đạo đức của người cán bộ là hết sức quan trọng, cấp trên mà không quyết liệt thì cấp dưới khó làm tốt.

Quan trọng nhất bây giờ là người cầm quyền, cầm cờ phải tốt, phải chuẩn. Với kinh nghiệm của một người thủ lĩnh, tôi thấy rằng, người chỉ huy mà nhùng nhằng, do dự, không quyết đoán sẽ khó thành công. Phải thể hiện mình là người dám hy sinh, dám đương đầu thì sẽ chiến thắng nằm trong lòng tay.

Về vấn đề bảo vệ Tổ quốc, lâu nay, nhiều người vẫn nói bảo vệ, xây dựng Tổ quốc là nhiệm vụ quân đội. Nói như vậy là không hiểu bản chất vấn đề. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trước hết của Đảng, của chính quyền, của bộ máy Nhà nước, của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Điều đáng lưu tâm là bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định môi trường hòa bình. Việc này đâu phải chỉ riêng quân đội làm. Dân chủ XHCN mới là cốt lõi của phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Không có dân chủ thì không có đoàn kết. Nhưng phát huy không phải mở rộng. Lâu nay, nhiều người nói mở rộng dân chủ là hoàn toàn sai. Phát huy dân chủ là quyền, mà Đảng phát huy được quyền đó sẽ tạo ra sức mạnh.

Muốn bảo vệ được Tổ quốc thì phải yêu cầu môi trường hòa bình ổn định. Đánh nhau để bảo vệ Tổ quốc chỉ là hạ sách bất đắc dĩ mà thôi. Không cần đánh nhau mà vẫn giữ vững và bảo vệ Tổ quốc, đấy mới là giỏi, là nghệ thuật. Muốn làm được như vậy không phải chỉ dựa vào quân đội mà Đảng, Nhà nước và hơn 90 triệu dân nước Việt phải hợp sức đồng lòng.

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định phải gắn chặt với nhau, không thể tách rời. Giữ vững Tổ quốc phải bằng con đường hòa bình chứ không phải vác súng đi đánh nhau. Chỉ khi nào không đừng được nữa, giống như trong đánh Pháp, Bác Hồ đã chỉ ra rằng: “Chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới”, lúc đó ta mới phải chiến đấu.

Tuy nhiên, kinh tế phải phát triển thì mới có tiềm lực bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa phải giữ vững thì Tổ quốc mới được bảo vệ một cách toàn vẹn. Một dân tộc mất nền văn hóa, văn hiến là coi như mất hết. Cho nên hàng nghìn năm qua, dân tộc Việt Nam vẫn luôn giữ vững nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Bảo vệ Tổ quốc ở đây, phải khẳng định rõ là Tổ quốc XHCN, con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong tình hình hiện nay, có những vấn đề phức tạp hơn trong chiến tranh. Hàng ngày, hàng giờ, các thế lực diễn biến hòa bình vẫn muốn phá bỏ Tổ quốc XHCN của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải đề cao tinh thần cảnh giác, chống diễn biến hòa bình.cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet