Cần Thơ quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng

PV

Ngày 30/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; đồng thời khắc phục tình trạng nghị quyết chậm đi vào cuộc sống. Trong quá trình học tập, quán triệt, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của Thành ủy Cần Thơ. Việc tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào thực tiễn, các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong các văn bản của Trung ương và thành phố. 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN
Tại hội nghị, ông Trần Quốc Trung đã trình bày các nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các đại biểu cũng được nghe Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ báo cáo các chuyên đề quan trọng như: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm 2011-2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Chương trình của Thành ủy Cần Thơ về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo chuyên đề về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Dự thảo Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị...
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet