Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ TP

ND

TP Cần Thơ đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng thành phố giai đoạn 2015-2020 phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng:

" Với vị trí là thành phố trung tâm, là đầu tàu kinh tế của khu vực ĐBSCL, Đảng bộ TP Cần Thơ cần có các chủ trương, giải pháp tích cực để nắm bắt thời cơ, chủ động hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế; xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư, chủ động đào tạo nguồn nhân lực; tạo môi trường lành mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để thu hút các nguồn lực, xây dựng TP Cần Thơ trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước ".

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ đã thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015-2020 đó : Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5% - 8%/ năm. Trong đó, khu vực I tăng bình quân 1,2%; khu vực II tăng bình quân 7,9%; khu vực III tăng bình quân 8,2%; Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Tỷ trọng khu vực I chiếm 7,31%; khu vực II chiếm 32,36%; khu vực III chiếm 60,33% trong cơ cấu GRDP; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 11 tỉ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 3,8 tỉ USD vào năm 2020; Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt từ 280.000-300.000 tỉ đồng; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 54%-58%; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11%/ năm. Tổng chi ngân sách địa phương tăng bình quân 14%.Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao tăng bình quân 11,6%; trong đó, thu nội địa tăng bình quân 12,4% và thu thuế xuất nhập khẩu tăng bình quân 6%. Tổng chi cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu tăng bình quân 12,4%; Đến năm 2020, tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi: Mẫu giáo đạt 93%; tiểu học 100%; trung học cơ sở 90%; trung học phổ thông 70%; Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75%-80%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1,5%/ năm (chuẩn 2016-2020); Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 85%-90% vào năm 2020; Xây dựng hoàn thành thêm 15 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch ở đô thị đạt 90%, ở nông thôn đạt 80%;  Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 93%; Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên; phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ 11.000 đảng viên; Tỷ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đạt 70% dân số trong độ tuổi.

Dự án Sân bay Quốc tế Cần Thơ

Trong 5 năm tới, Đảng bộ thành phố Cần Thơ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL. Để thực hiện quyết tâm chính trị đó, cần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng tình của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, quyết sách được ĐH thông qua. Các cấp ủy cần đổi mới phương pháp lãnh đạo, năng động, sáng tạo, sát thực tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố. Vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân TP Cần Thơ cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ TP lần XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Thời gian tới, các cấp, các ngành thành phố cần tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư phát triển thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cấp, các ngành cần quan tâm nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp; quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo. Các ngành có liên quan cần xây dựng kế hoạch di dời Bệnh viện Nhi đồng về địa điểm mới và triển khai xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố bảo đảm kế hoạch; xây dựng kế hoạch và triển khai giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự, đẩy lùi các loại tội phạm…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet