Cần xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ

N. Huyền

Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại buổi học tập quan triệt NQ TW 4 khóa II cho các đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức diễn ra ngày 21/12.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh cho biết, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành 3 nghị quyết và 1 kết luận. Trong đó, Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Điểm mới trong Nghị quyết đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó. Cùng với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đề ra, Nghị quyết lần này đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp  Lê Thành Long cũng trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết này. 

Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền; tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đang diễn ra nghiêm trọng, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ. Hơn nữa, hiện nay yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta hết sức khó khăn và nặng nề, đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhiều hơn nữa cũng như phải củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và ngăn chặn sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động.

Nhận thức về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, Nghị quyết số 04-NQ/TW đã cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 13/5/2016.

Nghị quyết số 04-NQ/TW nêu lên 7 hạn chế,  trong đó đáng chú ý là công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng chưa đủ sức răn đe; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng; nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức…

Liên quan trực tiếp đến Bộ, ngành Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long lưu ý, cần phải học tập thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết; xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ. Đặc biệt là không bảo thủ, không duy ý chí, trì ép người khác làm theo ý mình trong quá trình xây dựng, thẩm định văn bản, lắng nghe các ý kiến góp ý hợp lý trong xây dựng văn bản. Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất về chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tư pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQTW.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet