Cao Bằng: Để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Thanh Thúy

Khi Nghị quyết của Đảng được thấm sâu, lan tỏa trong toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng thì Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra sẽ được “đơm hoa, kết trái” trên vùng quê cội nguồn cách mạng.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ trong năm 2016. Hiện nay, các cấp ủy Đảng đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt nội dung nghị quyết cho cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới và các giải pháp nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, từ đó thống nhất nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 18/5/2016 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành. Yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân theo tinh thần đổi mới, thiết thực; tập trung học tập và thảo luận những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. 
Cấp tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết với hơn 1.300 đại biểu. Cấp huyện, Thành ủy và đảng ủy trực thuộc đều tổ chức 1 hội nghị học tập quán triệt nghị quyết. Đồng chí Hà Minh Trần, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành tới tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng đơn vị. Qua đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, từ đó đề ra giải pháp khắc phục thời gian tới. 

Đối với quần chúng nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, học tập nghị quyết. Dựa trên các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh biên soạn, xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo tổ chức phổ biến sâu rộng nội dung các văn kiện đại hội đến toàn thể hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp. 

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trương Văn Hợp, với số lượng hội viên, nông dân chiếm trên 80% dân số của tỉnh, Hội Nông dân tỉnh nhận thức vai trò quan trọng của Hội trong việc tuyên truyền, triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch và triển khai các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh tới tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân với nội dung, hình thức phù hợp. Nội dung triển khai đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, định hướng, giải pháp thực hiện, từ đó liên hệ thực hiện và vận dụng sáng tạo vào công tác; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cơ sở Hội nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Nông dân tỉnh, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng, từ đó biến thành hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

Cùng với việc học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện tới tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; đồng thời bám sát tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu đại hội đề ra. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh xây dựng chương trình hành động, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ và công tác hải quan từng quý, từng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc phương châm của ngành “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan, phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn hằng năm tăng trung bình từ 10% trở lên, thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao từ 10% trở lên...

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, ngành, địa phương trong thời điểm hiện nay. Khi nghị quyết của Đảng được thấm sâu, lan tỏa trong toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng thì nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra sẽ được “đơm hoa, kết trái” trên vùng quê cội nguồn cách mạng.        

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet