Cao Bằng quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII tới từng cấp ủy cơ sở

Huyền Anh

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các văn bản mới ban hành, Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố học tập, quán triệt. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh chủ trì hội nghị và nhiều hoạt động thực tiễn liên tục từ tháng 6/2016 tới nay.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh chủ trì hội nghị

13 điểm cầu tại huyện, thành phố tham dự đầy đủ

Hội nghị được triển khai tại 13 điểm cầu gồm các huyện, thành phố. Mỗi điểm cầu đều có mặt ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện, thành phố; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn.

Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh, tới dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, báo cáo viên cấp tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; lãnh đạo và giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.

Tại Hội nghị các đại biểu được truyền đạt, những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020.

 Những nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; Dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; 5 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức học tập và triển khai là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để việc quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết đạt được hiệu quả tốt, các đồng chí dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các nội dung về những quan điểm lớn, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai ở địa phương, đơn vị thiết thực, hiệu quả, nghiêm túc. Việc tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu, thảo luận và triển khai thực hiện nghị quyết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đặc biệt cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, triển khai thực hiện nghị quyết ở địa phương, đơn vị.

“Tập trung chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy giai đoạn 2016 - 2020, vừa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị” – Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh nói.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng cũng nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh theo đúng quy định tại Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 14 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó chỉ đạo công tác viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị mình và gửi báo cáo về Tỉnh ủy đúng thời gian quy định. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, trước mắt là đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet