Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Theo đó, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký, Chứng chỉ hành nghề.

Việc Cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử bao gồm: a- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với: nhân viên bức xạ; nhân viên thực hiện dịch vụ đánh giá an toàn bức xạ, tư vấn kỹ thuật để lập kế hoạch điều trị, chuẩn liều điều trị (vật lý y học) trong các cơ sở xạ trị, y học hạt nhân và cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; nhân viên thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác; b- Kiểm xạ, tẩy xạ; c- Đánh giá hoạt độ phóng xạ; d- Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ; đ- Đo liều chiếu xạ cá nhân; e- Kiểm định thiết bị bức xạ; g- Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ; h- Lắp đặt nguồn phóng xạ.

Việc cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử cho cá nhân thực hiện các công việc như: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ liên quan đến vật lý y học.

Cấp Giấy đăng ký

Thông tư nêu rõ, hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký gồm: a- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký; b- Phiếu khai báo nhân viên thực hiện dịch vụ; c- Bản sao Chứng chỉ hành nghề dịch vụ tương ứng với loại hình dịch vụ của các nhân viên thực hiện dịch vụ; d- Bản sao quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đ- Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký đối với nhân viên thực hiện dịch vụ; e- Bản sao giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đối với trường hợp cơ sở sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ trong quy trình thực hiện dịch vụ; g- Bản sao hợp đồng dịch vụ của nhân viên thực hiện dịch vụ (áp dụng đối với trường hợp thực hiện dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp với nguồn bức xạ); h- Tài liệu chứng minh việc bảo đảm cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ.

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, nếu không hợp lệ đề nghị bổ sung theo quy định. Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy đăng ký phải xem xét cấp hoặc không cấp Giấy đăng ký; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cấp Chứng chỉ hành nghề

Thông tư cũng quy định, hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề bao gồm: a- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề; b- Lý lịch cá nhân; c- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận phù hợp với loại hình dịch vụ; d- Giấy xác nhận kinh nghiệm giảng dạy của các tổ chức đào tạo và xác nhận kinh nghiệm làm việc đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho: nhân viên bức xạ; nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ liên quan đến vật lý y học; nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử khác; đ- 03 ảnh chân dung.

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề phải đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, nếu không hợp lệ đề nghị bổ sung theo quy định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải cấp Chứng chỉ hành nghề hoặc từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2016.

Nguồn Chính phủ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet