CĐVC Quảng Ninh: Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng XII

Ban Thường vụ Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, mục tiêu quan trọng là quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng; Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Thể hiện ý thức trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với Đảng, niềm tin của CBCCVC-LĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết; Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, của CBCCVCLĐ ở mỗi cơ quan, đơn vị; Thông qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết phải thực sự đổi mới, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; Đổi mới phương pháp hoạt động Công đoàn, đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên; Thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCCVC-LĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phấn đấu 100% CCVC-LĐ mới tuyển dụng hoặc lao động hợp đồng từ 3 tháng trở lên ở các cơ quan, đơn vị được kết nạp vào tổ chức Công đoàn. Các cơ quan, đơn vị sau khi có quyết định thành lập của chính quyền, được thành lập tổ chức Công đoàn; 100% các CĐCS xây dựng được chương trình công tác năm; Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu".

Phấn đấu hàng năm có 95% trở lên CBCCVC-LĐ đạt lao động tiên tiến, đoàn viên công đoàn xuất sắc, trong đó 25% đạt chiến sĩ thi đua, đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu;  95% trở lên nữ CBCCVC-LĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"; 100% CĐCS tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC-LĐ, xây dựng được quỹ hỗ trợ đoàn viên; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC-LĐ; 100% CĐCS thành viên doanh nghiệp trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể...

Các giải pháp nhằm phát huy vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động: Chủ động, nắm chắc tình hình, tư tưởng CBCCVC-LĐ, chủ động nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách chăm lo cho người lao động; Phát huy vai trò phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn tham gia quản lý nhà nước; tham gia với các cơ quan 3 chức năng giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, bức xúc của CBCCVC-LĐ đặc biệt quan tâm ở những đơn vị thực hiện tự chủ kinh phí; Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể giữa Công đoàn và người sử dụng lao động trong các CĐCS thành viên doanh nghiệp trực thuộc với những nội dung trọng tâm về tiền lương, thu nhập, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; đời sống tinh thần của người lao động...; Triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư (Khóa X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”. - Tham gia phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC-LĐ; Hội nghị người lao động trong các CĐCS thành viên doanh nghiệp trực thuộc; Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, thương lượng, ký kết, thực hiện TULĐTT (nếu có), bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho người lao động. Tham gia kế hoạch đào tạo, đào tạo lại; các chế độ bồi dưỡng, nâng cao chất lượng bữa ăn ca đảm bảo dinh dưỡng cho CBCCVC-LĐ. - Phát huy vai trò của công đoàn trong việc tham gia cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe, bữa ăn ca của CCVC-LĐ, đảm bảo ATVSLĐ. Tham gia tổ chức Tháng An toàn vệ sinh lao động gắn với Tháng Công nhân hàng năm;

Thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tham gia, phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến CCVC-LĐ; tham gia giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại tố cáo, của CCVC-LĐ (nếu có), không để phức tạp, kéo dài; Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn; quan tâm giúp đỡ CCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện chính sách.

 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBCCVC-LĐ - Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền gắn với nhu cầu của đoàn viên và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến kịp thời chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, chính sách pháp luật nhà nước, chủ trương, định hướng hoạt động của công đoàn cấp trên tới CBCCVC-LĐ. Chú trọng tuyên truyền về vị trí, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế...

Phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế như: Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; chú trọng phương thức hoạt động của CĐCS ở các đơn vị có số lượng đoàn viên ít; Thường xuyên sâu sát cơ sở, hướng hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động; Đổi mới hình thức và nội dung công tác tập huấn cán bộ công đoàn, chọn nội dung, nhiệm vụ công tác ở cơ sở đang yếu để tập huấn, bồi dưỡng; Ban Chấp hành CĐCS phát huy vai trò dân chủ đại diện và tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; tham gia xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC-LĐ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh - Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”; Nâng cao nhận thức của CBCCVC-LĐ về ý nghĩa của phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân. Lựa chọn phong trào thi đua phù hợp, phát động phong trào thi đua thu hút đông đảo CBCCVC-LĐ tham gia nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, các đề án chiến lược của tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành và tỉnh Quảng Ninh.

Hàng năm, có tổng kết đánh giá kết quả các phong trào thi đua, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhân rộng gương người tốt việc tốt, tạo động lực thi đua trong CBCCVC-LĐ; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC-LĐ Quảng Ninh phát triển đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet