Chất lượng văn bản pháp luật là căn cứ bỏ phiếu tín nhiệm

Hồng Chuyên

Đó là nội dung tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) vừa mới được Quốc hội thông qua.

Trong khi thông qua dự thảo luật này, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền và các cá nhân khác trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm pháp lý và chế tài xử lý các chủ thể khi có hành vi vi phạm quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn
(Ảnh: Hà Nội mới)

Tại nội dung báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã nêu rõ, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy định về trách nhiệm theo hướng:

Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành (khoản 5); 

Cơ quan, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết có nội dung ngoài phạm vi được giao quy định chi tiết (khoản 7); 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện (khoản 8). 

Đồng thời, đây cũng là một trong những căn cứ để đại biểu Quốc hội xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet