Chỉ có 1 đại biểu không biểu quyết thông qua Luật kế toán (sửa đổi)

Hồng Chuyên

Chiều nay 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kế toán (sửa đổi). Tổng số đại biểu tham gia 392 đại biểu (chiếm 79,35%), tán thành 391 đại biểu (chiếm 79,15%), không có đại biểu không tán thành, 1 đại biểu không biểu quyết.

Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã biểu quyết thông qua Luật Kế toán (sửa đổi) với đa số đại biểu đồng ý.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Kế toán (sửa đổi)

Luật Kế toán sửa đổi có 6 chương, 74 điều.  Phạm vi điều chỉnh của luật Kế toán (sửa đổi) ghi rõ, Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán,  người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Áp dụng với 10 đối tượng sau: Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước; Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước; Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Hộ kinh doanh, tổ hợp tác; Người làm công tác kế toán; Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.; Tổ chức nghề nghiệp về kế toán; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Riêng vấn đề chứng từ điện tử, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội bàn bạc. Luật quy định, chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.

Luật cũng quy định rõ hơn, chứng từ điện tử phải bảo đảm tính bảo mật và bảo toàn dữ liệu, thông tin trong quá trình sử dụng và lưu trữ; phải được quản lý, kiểm tra chống các hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện tử không đúng quy định. Chứng từ điện tử được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng.

Khi chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán hoặc ngược lại thì chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính đó, chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

Về vấn đề chứng từ điện tử, tại báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) của UBTV Quốc hội, do Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày đã cho biểt:Có ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm nội dung quy định trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận bằng phương tiện điện tử thì chứng từ điện tử có đầy đủ giá trị như chứng từ giấy và không bắt buộc phải in ra giấy”.

Nội dung báo cáo nêu rõ, UBTV Quốc hội xin báo cáo như sau: Khoản 2 Điều 14 của Dự thảo luật quy định “Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý vi phạm pháp luật”, khoản 18 Điều 3 của Dự thảo luật quy định: “Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính...”, khoản 2 Điều 17 của Dự thảo luật quy định “Chứng từ điện tử được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản mà nó được tạo ra”. Như vậy, nội dung Dự thảo luật đã quy định về giá trị của chứng từ kế toán, trong đó có chứng từ điện tử. Đồng thời, tại khoản 6 Điều 18 của Dự thảo luật đã quy định chứng từ điện tử không bắt buộc phải in ra giấy. Do đó, xin không bổ sung nội dung này vào Dự thảo luật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet