Chỉ có 1 đại biểu không tán thành Nghị quyết về phân bổ ngân sách

Hồng Chuyên

Có 392 đại biểu tham gia, chiếm 7,35% tổng số đại biểu, trong đó, 391 đại biểu tán thành, chiếm 79,15% đại biểu Quốc hội, thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách. Chỉ có 1 đại biểu không tán thành Nghị quyết về phân bổ ngân sách.

Sáng nay (14/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016.

Theo đó Nghị quyết phân bổ ngân sách, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 596.882 tỷ đồng (năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm tám mươi hai tỷ đồng). Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ đồng (bốn trăm mười bảy nghìn, sáu trăm mười tám tỷ đồng).

Bảng điện tử biểu quyết

Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 850.882 tỷ đồng (tám trăm năm mươi nghìn, tám trăm tám mươi hai tỷ đồng), trong đó dự toán 211.221 tỷ đồng (hai trăm mười một nghìn, hai trăm hai mươi mốt tỷ đồng) để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet