Chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố: Không để bị động bất ngờ!

Nguyễn Hải

Để hoạt động phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) có hiệu quả, việc xây dựng cơ chế, tham gia và thực hiện phải chặt chẽ, tránh bị động bất ngờ.

Những năm gần đây, hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố đang ngày càng phát triển nhằm chuyển các quỹ bất hợp pháp qua hệ thống tài chính trên toàn cầu. Để ngăn chặn hoạt động này, Việt Nam cần phải tăng cường hợp tác nhằm chống loại hoạt động phạm tội này.

Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) ra đời không chỉ nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế mà còn vì chính sự phát triền bền vững của đất nước và nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện hội nhập hiện nay.

Chính vì vậy, tháng 11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu quả ở Việt Nam; thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á–Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG); tham gia chương trình phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng thời, bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế; khẳng định lập trường và cam kết chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm phấn đấu vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Hiện nay, Việt Nam đã triển khai các biện pháp về chống rửa tiền trong hệ thống các tổ chức tài chính. Cụ thể, mỗi tổ chức tài chính đều có một ban chỉ đạo chống rửa tiền và các quy định riêng về chống rửa tiền. 

Thực tế, công tác phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố trong ngành ngân hàng là rất quan trọng, góp phần ổn định hoạt động ngân hàng nên cần được thường xuyên triển khai thực hiện. Vì vậy, các ngân hàng cần xây dựng quy định, phương án cụ thể về phòng, chống khủng bố và xử lý các tình huống liên quan tại đơn vị phù hợp với phương án phòng, chống khủng bố trong ngành ngân hàng. 

Theo đó, công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố phải lấy phòng ngừa là chính, vô hiệu hóa mọi kế hoạch không để bị động bất ngờ. Bảo đảm đến mức cao nhất an ninh, an toàn về người và tài sản và hoạt động ngân hàng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành động khủng bố, tài trợ cho khủng bố…

Được biết, công tác phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay, hầu hết các ngân hàng và một số tổ chức tín dụng đã xây dựng quy định, phương án cụ thể về phòng, chống khủng bố và xử lý các tình huống liên quan. 

Theo đó, ngành ngân hàng đã tiến hành điều tra, xác minh một số đối tượng có giao dịch qua hệ thống ngân hàng nghi tài trợ cho khủng bố. Từ đó tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố.

Hiện nay, Ngân hàng VietinBank là một trong những ngân hàng đầu tiên xây dựng cơ cấu tổ chức tuân thủ phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo 3 vòng kiếm soát, phù hợp với thông lệ quốc tế.

VietinBank đã hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của quy định khung về phòng chống rửa tiền. Đồng thời xây dựng quy trình báo cáo rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hệ thống VietinBank; Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VietinBank; 

Ngoài ra, VietinBank hiện đại hóa công tác báo cáo, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và rà soát lọc danh sách cấm vận; Thường xuyên cập nhật và ban hành nhiều công văn hướng dẫn, cảnh báo rủi ro cấm vận cập nhật theo quy định của Pháp Luật và các cơ quan giám sát phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố quốc tế.

Công tác đào tạo, truyền thông phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cũng được VietinBank đẩy mạnh với nhiều hoạt động như: Nghiên cứu tình huống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong nghiệp vụ, Bản tin phòng chống rửa tiền hàng tháng, tổ chức nhiều lớp đào tạo cơ bản, chuyên sâu, phối hợp với các chuyên gia nước ngoài tổ chức các buổi truyền thông toàn hàng.

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet