Chủ tịch nước: Mong cử tri lựa chọn, bầu những người tiêu biểu nhất

N. Huyền

Đây là phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại điểm bầu cử Nhà văn hóa ngõ 40 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân (Hà Nội), nơi Chủ tịch nước đi bỏ phiếu vào sáng 22/5.
Chủ tịch nước mong muốn cử tri bầu ra những người tiêu biểu nhất

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ngày hôm nay là sự kiện trọng đại của toàn dân tộc, diễn ra tại thời điểm đất nước ta đã trải qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, hiện đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp.

“Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước”- Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham gia bỏ phiếu

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn người dân phát huy quyền làm chủ với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc với ý chí và lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần trách nhiệm cao, cử tri sẽ hăng hái đi bầu đông đủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Chủ tịch nước cũng chỉ đạo chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về ý nghĩa, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet