Chủ tịch nước trồng cây đại ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

Tiến Anh

Ngày 18/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng thời trồng cây lưu niệm và mong muốn khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam không ngừng được củng cố, phát triển.

Đến dự ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc 2016” ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, 54 dân tộc anh em đã đồng cam, cộng khổ, gắn bó keo sơn đưa đất nước vượt qua mọi thác ghềnh, thử thách, hun đúc khí phách Việt Nam, tinh thần Việt Nam, xây dựng, gìn giữ nền văn hóa Việt Nam, đất nước Việt Nam tươi đẹp. Đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hội nhập quốc tế thành công và phát triển bền vững.

Đến dự ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc 2016", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, công cuộc đổi mới đất nước mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ trong tiến trình hội nhập quốc tế đòi hỏi mọi người Việt Nam dù thuộc dân tộc nào cũng phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, giữ gìn non sông, gấm vóc Việt Nam, xứng đáng với công lao của các thế hệ cha ông và làm tròn trách nhiệm với các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước cho biết Đại hội XII của Đảng đã đề ra đường lối đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm Bính Thân 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch nước đề nghị đồng bào các dân tộc trong cả nước cần nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, làm cho các mục tiêu, nhiệm vụ sớm trở thành hiện thực.

Với niềm tin vững chắc vào thắng lợi của công cuộc đổi mới sẽ làm tươi thắm hơn sắc xuân trên mọi miền của Tổ quốc, Chủ tịch nước gửi tới toàn thể đồng bào 54 dân tộc anh em, đồng chí và chiến sỹ cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, mong muốn khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam không ngừng được củng cố, phát triển.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành trồng cây lưu niệm tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây đại ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet