Chủ tịch QH đề nghị sớm ban hành các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

Nguyễn Tuân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Bộ KH&ĐT trong năm 2017 ban hành các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sáng 15/06, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Bộ trưởng đã cố gắng nắm tình hình, thực trạng và những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư, nghiêm túc làm rõ trách nhiệm về những tồn tại hạn chế. Tuy vậy, Bộ trưởng trả lời một số nội dung chưa rõ, chưa thỏa mãn ĐBQH nên đã có 19 đại biểu tham gia tranh luận.

Về các nhóm vấn đề đối với đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian qua Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai việc đầu tư công, việc lập và phân bổ vốn đầu tư công đã từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp và giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần tăng thu hút FDI cả về số vốn dự án, vốn đăng ký và vốn giải ngân; thay đổi cơ cấu đầu tư theo hướng giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, qua ý kiến của các ĐBQH cho thấy, trách nhiệm của Bộ trưởng trong lĩnh vực này cần phải quan tâm chỉ đạo như: Việc phân bổ vốn đầu tư trung hạn, vốn đã thấp so với nhu cầu nhưng tiến độ giải ngân vốn còn chậm; nhiều quy định thủ tục đầu tư còn bất cập, chậm nghiên cứu sửa đổi; tình trạng đầu tư còn dàn trải, chưa sát với thực tế, gây lãng phí kém hiệu quả đã tồn tại nhiều năm nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn sáng 15/06.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, các Bộ trưởng có liên quan tiếp thu ý kiến ĐBQH, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như:

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, rà soát các quy định về đầu tư công để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến đầu tư công theo hướng bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục thẩm định, phê duyệt đầu tư công, tránh chồng chéo, mâu thuẫn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm các cấp trong quản lý đầu tư công; tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương tập trung bố trí đủ vốn cho từng dự án cụ thể theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, tránh tình trạng kéo dài, đội vốn đầu tư gây thất thoát, lãng phí;

Trong năm 2017 ban hành các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế theo đúng chủ trương của Đảng và nhà nước; xây dựng kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020; có chính sách đẩy mạnh đầu tư cho vùng kinh tế khó khăn, miền núi, hải đảo; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu; ưu tiên nguồn vốn thực hiện chính sách hỗ trợ người có công;

Tiếp tục thực hiện mở rộng các hình thức đầu tư để huy động vốn từ khu vực tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện khung pháp lý cho việc phát triển thị trường vốn, hoạt động mua bán nợ với sự tham gia của cả DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài;

Đánh giá toàn diện về đầu tư nước ngoài để vừa huy động được nguồn vốn, vừa khuyến khích chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, tính cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời giảm thiểu những mặt trái của việc đầu tư nước ngoài tác động đến KT-XH;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin cho trong đầu tư công, tăng cường phối hợp giữa Bộ, ngành và trung ương trong việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư, tránh tình trạng nơi thiếu vốn, nơi không giải ngân được;

Tăng cường công tác, thanh kiểm tra đầu tư công, trong đó đề cao vai trò thanh tra giám sát của cộng đồng dân cư; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công;

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, Bộ KH&ĐT và các Bộ liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình QH xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình dự án trọng điểm quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet