Chủ tịch Quốc hội: “Mình là ắc quy, dân là điện"

Tuấn Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói như vậy khi thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội sáng ngày 9/3.

Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 46, sáng nay (9/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội.

Theo báo cáo, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành trọng trách xây dựng và thông qua bản Hiến pháp 2013, thể chế hóa đầy đủ đường lối của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Đồng thời, đã kế thừa và phát triển các giá trị cốt lõi, nền tảng của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992; bổ sung, làm rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn nhiều nội dung mới, quan trọng, phù hợp với đường lối của Đảng và thực tiễn phát triển đất nước.

Theo đánh giá, Hiến pháp 2013 là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đối với vấn đề thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội khóa XIII đã tập trung trí tuệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện vai trò quyết định những chủ trương lớn của đất nước từ đổi mới nền kinh tế, đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn thách thức; phát triển khoa học, văn hóa, giáo dục, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho tới đối phó với những thách thức đe dọa an ninh thế giới và trong nước, bảo vệ độc lập chủ quyền, xây dựng đất nước.

Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng quyết định việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 sát thực tiễn hơn; tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả và đề ra những chỉ tiêu rất quan trọng cho công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành pháp, tư  pháp, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đời sống xã hội, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; điều chỉnh một số nội dung và giải pháp đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; về công tác tổ chức, nhân sự của các cơ quan trong bộ máy nhà nước…

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội đã thể hiện tương đối đầy đủ những kết quả cũng như vai trò, chức năng của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị báo cáo cần làm đậm thêm vai trò của các ĐBQH, phải nói sâu đậm hơn vai trò của Quốc hội, từ ngữ trong báo cáo cũng phải khích lệ hơn, tự hào hơn.

Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội, ĐBQH kỳ này đã có nhiều dấu ấn. Do vậy, báo cáo phải nêu rõ hoạt động của ĐBQH đã thể hiện được điều gì?

“ĐBQH mang trong mình chức năng nhiệm vụ mà nhân dân giao, mang ý chí nguyện vọng của nhân dân, để đưa ra diễn đàn Quốc hội và đã làm tròn trách nhiệm ấy đối với cử tri”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, báo cáo cần nêu rõ các bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Nên có thêm mục riêng bài học về nhân dân. Bài học từ Chủ tịch Quốc hội đến đại biểu có những bài học kinh nghiệm gì, phải nói đậm hơn.

“Quốc hội đứng trên dân là không được. Đại biểu Quốc hội cũng là dân, ở trong dân, phản ánh ý chí nguyện vọng của dân thế mới xứng đáng là ĐBQH. ĐBQH nếu làm tốt tinh thần ấy thì mọi ĐBQH sẽ được dân ủng hộ, đồng tình”, Chủ tịch QH nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, QH xây dựng pháp luật cũng là nói về nhân dân do đó phải thể hiện tinh thần giám sát, lắng nghe dân.

“Mình là ắc quy, dân là điện. Người ta nạp cho mình thì mới được, người ta không nạp cho mình thì không hoạt động được. Nhiều anh đi đọc hộ bài của người khác thì không được đâu, sẽ mất điện”, Chủ tịch Quốc hội nói. 

Đề cập đến hoạt động của các cơ quan của QH, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, báo cáo không nên dùng từ tốt khi nói về điều hành của Chủ tịch Quốc hội.

"Nên nói, Chủ tịch QH đã phối hợp với các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành, chỉ đạo các cơ quan của QH, Văn phòng QH để đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của QH. Nói như thế thì thuyết phục hơn, đúng hơn", Chủ tịch QH nói.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet