Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

BTV

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo đó, tổ chức tốt việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng gồm: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 gắn với Đại hội XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết XII của Đảng.

 Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên về các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân những ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của dân tộc. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tới cán bộ, đảng viên nhằm khơi dậy lòng tự hào, niềm tin, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận cao. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 04-CT/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; xây dựng nếp sống văn minh, tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm, có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ chính trị về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên: Chi bộ tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ. Kịp thời kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy khi có biến động về tổ chức và cán bộ. Thực hiện tốt việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn để cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên. Công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng và số lượng; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật của Đảng: Thường xuyên, kịp thời quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đến cấp ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ. Chủ động, kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và triển khai thực hiện tốt chương trình kế hoạch đã để ra. Kiểm tra đảng viên và cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Làm tốt nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảng.

Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: Quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra các chủ trương và giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; Hằng năm, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 05 đảng viên mới trở lên. Các đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc hằng năm. Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành: Doanh thu dịch vụ ngành thông tin và truyền thông tăng trưởng bình quân 15%/năm; 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới ngành thông tin và truyền thông; đến năm 2020, dịch vụ 4G triển khai rộng rãi, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng thông tin điện tử hành chính của tỉnh ở mức độ 3 và 4, Báo điện tử Hà Nam được thiết lập và đi vào hoạt động, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng hoàn toàn.

Trong thời gian tới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: 
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi uỷ, chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; Giữ vững đoàn kết thống nhất trong chi bộ; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của chi uỷ; Làm tốt công tác phát triển Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của chi uỷ; Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể; Quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tham mưu với UBND tỉnh: Ban hành cơ chế, chính sách về thông tin và truyền thông; triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, quy chế, quy định của ngành; Duy trì và phát triển Cổng Thông tin điện tử, tích hợp nhiều dịch vụ hành chính công ở mức độ 3, mức độ 4. 

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam yêu cầu các đảng viên, các đơn vị, tổ chức đoàn thể đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung của Chương trình hành động đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII..

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet