Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng XII của VINACOMIN

PV

Ngày 8/8/2016, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam” (số 08-CTr/ĐU, ngày 08/8/2016).

Theo đó Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhằm lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn các Công ty TKV thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II. 

Mục tiêu là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”; Đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững; Giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế mạnh, là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt  5 ÷ 7%/năm; đầu tư phát triển 19 ÷ 20 ngàn tỷ đồng/năm; Năng suất lao động tăng 4%/năm; Thu nhập bình quân người lao động tăng 3,5%/năm; Tổng sản lượng một số sản phẩm chủ yếu thực hiện trong 5 năm 2016 - 2020 là: Tiêu thụ 200 ÷ 210 triệu tấn (trong đó từ than sản xuất trong nước 180 ÷ 190 triệu tấn; từ than nhập khẩu cung cấp cho nhu cầu trong nước: 20 ÷ 25 triệu tấn); Khoáng sản đạt tinh quặng đồng 350 ngàn tấn; đồng tấm 80 ngàn tấn; phôi thép 800 ngàn tấn; Alumin  5 ÷ 5,5 triệu tấn. Sản xuất điện: 46 tỷ kWh;  VLNCN: Sản xuất 320 ngàn tấn; cung ứng 530 ngàn tấn. Sản xuất cơ khí và các ngành nghề khác như phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, phụ trợ, dịch vụ, thương mại phục vụ phù hợp với chiến lược phát triển và mô hình tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Nghị quyết và lãnh đạo tổ chức thực hiện 6 chương trình trọng tâm. Lãnh đạo tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng giữ vững và củng cố các ngành nghề sản xuất của Tập đoàn đã được khẳng định vị thế trong hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, cổ phần hóa công ty mẹ, tiếp tục thoái vốn tại một số công ty con, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị (Chương trình tái cơ cấu TKV giai đoạn 2016 - 2020).

 Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động (Chương trình cơ giới hóa);Tăng cường các biện pháp quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (Chương trình nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh).

Cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh giản lao động quản lý và phục vụ, phụ trợ; chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề, ý thức tác phong công nghiệp cho người lao động. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (Chương trình tái cơ cấu lực lượng lao động); Phát huy vai trò của Đảng ủy Tập đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng (Chương trình nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng); Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, điều hành, đội ngũ chuyên gia kinh tế - kỹ thuật.

Công nghiệp than: Đảm bảo cung cấp đủ than cho các ngành kinh tế được nhà nước giao và TKV đã ký hợp đồng cam kết. Đẩy mạnh đầu tư áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tập trung phát triển các mỏ hầm lò theo tiêu chí “Mỏ sạch, mỏ an toàn, mỏ hiện đại”. Đẩy mạnh các hoạt động thăm dò, đánh giá trữ lượng than nhằm chuẩn bị cơ sở tài nguyên tin cậy cho sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành. Triển khai nhập khẩu than hợp lý, đảm bảo hiệu quả chung của Tập đoàn.

Công nghiệp khoáng sản: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai thác - chế biến - luyện kim màu; vận hành hiệu quả các dự án alumin Lâm Đồng, alumin ĐăkNông, sắt Thạch Khê ...  Công nghiệp điện: Giữ vững vai trò là một trong ba trụ cột sản xuất và cung ứng điện lớn trong nước. Vận hành ổn định các nhà máy điện, đầu tư xây dựng các dự án điện theo chỉ đạo của Chính phủ (Na Dương 2, Cẩm Phả 3, Quỳnh Lập 1, Hải Phòng 3). Sản xuất, cung ứng VLNCN và dịch vụ khoan nổ mìn: Sản xuất, cung cấp VLNCN cho nhu cầu phát triển kinh tế; phát triển dịch vụ nổ mìn; là nhà sản xuất và cung ứng chính tiền chất thuốc nổ trong nước, phát triển ra ngoài nước, nhất là các nước trong khối ASEAN

Sản xuất cơ khí và các ngành kinh doanh khác: Cơ khí tập trung chế tạo vật tư, thiết bị phục vụ cho phát triển sản xuất của các doanh nghiệp trong Tập đoàn, nâng cao tính tự chủ, góp phần phát triển cơ khí trong nước. Nâng cao năng lực các lĩnh vực phụ trợ như môi trường, cấp cứu mỏ, địa chất mỏ. Nâng cao năng lực kinh doanh và sức cạnh tranh trong các lĩnh vực sản xuất VLXD, tư vấn, nghiên cứu khoa học, thương mại, vận tải, đào tạo, y tế, du lịch…

 Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động này, chỉ đạo kiểm điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động này.

Cấp ủy Đảng trong các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động này. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tế. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Các Ban xây dựng Đảng và UBKT Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động tại các công ty con, đơn vị trực thuộc trong toàn Tập đoàn; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn chủ trì phối hợp với Phòng Truyền thông (Văn phòng Tập đoàn) và Tạp chí TKV đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet