Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Bình

P.V

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thái Bình chuyển thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý chuyển Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp thuộc UBND tỉnh Thái Bình thành công ty cổ phần, nhà nước không giữ cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Chuyển Phòng Công chứng số 1 thuộc UBND tỉnh Thái Bình sang loại hình Văn phòng Công chứng theo quy định tại Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại đẩy mạnh tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet