Có 9 đại biểu không tán thành thông qua Luật Trưng cầu ý dân

Hồng Chuyên

Chiều nay (25/11), Quốc hội họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua Luật Tạm giam, tạm giữ, Luật Hàng hải, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Phí và lệ phí. Đa số các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua những luật này.

Theo lịch, hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhưng chuyển biểu quyết thông qua vào ngày thứ 6 (27/11).

Riêng, Luật Trưng cầu ý dân là bộ luật được trình Quốc hội thông qua lần đầu tiên. Kết quả biểu quyết có 435 đại biểu tham gia, 426 đại biểu tán thành (chiếm 86,23%), có 9 đại biểu không tán thành.

Kết quả thông qua Luật Trưng cầu ý dân

Trước đó, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trưng cầu ý dân.

Trong đó, nội dung, báo cáo nêu rõ, một số ý kiến đề bổ sung một số chủ thể khác có thẩm quyền đề nghị trưng cầu ý dân.

Qua đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo trưng cầu ý dân là hình thức quan trọng để thực hiện quyền dân chủ trực tiếp cao nhất của người dân đã được quy định trong Hiến pháp. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân (Điều 29 Hiến pháp năm 2013).

Theo đó, các chủ thể có quyền đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân đã được cân nhắc kỹ khi Quốc hội xem xét, thông qua Luật tổ chức Quốc hội. Quy định giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân được thể hiện theo tinh thần đó. Quy định này nhằm bảo đảm thống nhất với Luật tổ chức Quốc hội mới được thông qua năm 2014. Mặt khác, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có quyền kiến nghị đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đến Chủ tịch nước, Chính phủ xem xét, đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về những vấn đề mà mình thấy cần thiết. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về chủ thể có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân như đã thể hiện trong dự thảo Luật.

Tại Điều 14, Luật Trưng cầu ý dân được quốc hội thông qua gồm: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân.

 Trong trường hợp có từ một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân về cùng một vấn đề thì Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tổng hợp các kiến nghị của đại biểu Quốc hội, chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này trình Quốc hội xem xét, quyết định. 

Việc kiến nghị và tổng hợp kiến nghị của đại biểu Quốc hội được thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật tổ chức Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet