Bạn hãy tìm xem có bao nhiêu hình con vật trong bức ảnh này?

Gợi ý: 12 hình con vật trong bức ảnh này.