Cơ chế giám sát của ĐH Ngoại thương khi đổi mới cơ chế hoạt động

Hoàng Thanh

Vừa qua, ĐH Ngoại thương đã được Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động.

Về cơ chế giám sát

Trường sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế bảo đảm công khai, minh bạch; kiện toàn Hội đồng trường, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng trường quyết định về chiến lược và phương hướng hoạt động của Trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động và việc triển khai thực hiện Quyết định này. Trường công khai Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua tại Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của Trường.

Thanh tra nhân dân thực hiện giám sát và đánh giá định kỳ việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Trường về thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính và các chế độ cho cán bộ, giảng viên tại Trường.

 Trường xây dựng, công khai Quy chế giám sát của cán bộ, giảng viên, người lao động, người học đối với hoạt động của Trường.

Trường thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017 và các văn bản khác có liên quan.

Tổ chức thực hiện

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017 và các quy định pháp luật khác có liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Trường trong quá trình triển khai Quyết định này.

Các cơ quan nhà nước có liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Trường trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trường.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet