Cơ chế giám sát DNNN ngày càng chặt chẽ hơn

Ngân Giang

Theo báo cáo của Chính phủ, cơ chế, chính sách đối với DNNN được sửa đổi, bổ sung khá đầy đủ, đồng bộ, trong đó có cơ chế quản lý, giám sát DNNN ngày càng chặt chẽ hơn.

Nhìn chung, cơ chế, chính sách đối với DNNN đã được sửa đổi, bổ sung để DNNN hoạt động bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN. Trong đó có các cơ chế, chính sách quan trọng như:

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính để DNNN có quyền chủ động hơn gắn với nâng cao trách nhiệm về hiệu quả trong sử dụng vốn, tài sản nhà nước vào hoạt động kinh doanh.

Quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, địa phương và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cơ chế giám sát DNNN ngày càng chặt chẽ hơn - ảnh 1

Quy định về chế độ giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động với DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá của chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước đối với DNNN nhằm khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; ngăn ngừa thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Trong giai đoạn 2011-2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị. Trong đó có 21 văn bản về đổi mới tổ chức, quản lý đối với DNNN; 34 văn bản về sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 14 điều lệ tổ chức, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Các Bộ đã ban hành 15 Thông tư hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet